Trontaledebatten

Skrevet av Oline Vedeld

Vil nokon bli norsk statsborgar er det viktig at vi set visse krav til dei. Personar som søker statsborgarskap, skal ha nok kunnskap om Noreg. Vi vil ikkje gjere det vanskeleg å bli norsk statsborgar, men ein kvar norsk statsborgar må beherske det norske språket godt. Dei må legge inn innsats for å bli norsk statsborgar, og det kjem med eit ansvar.

Høgre sitt mål er at Norge skal ha verdas beste skule, og realisere draumar og ambisjonar. Dei vil innføre anonym retting, for å gjere skulen så rettferdig som mulig. Jentene og gutane blir forskjelsbehandla, og det fører som oftast til at jentene får bedre karakter enn gutane. Elevar opplever at ein lærar ikkje likar dei, eller blir forskjelsbehandla. Dei blir dømt over korleis dei ser ut, og kor dei kjem ifrå. Derfor vil Høgre ha eit system som sikrar ein rettferdig karakter for alle.

Høgre vil ha ei trygg framtid. Prisen for krig og ufred er høg. «Vi lev under den 2. kalde krigen» seier dei. Vi må auke forsvarsbudsjettet for å beskytte Noreg.

F.v. Partileder (H) Therese Rødseth Kjølsøy, Aida Undertun, Nestleder (H) André Loutovinov Schroeder
Foto: Marie Jønland Osen

SV sett rettferdigheita høgt, og er i mot proposisjon nummer 15. som går ut på at studentar må betale 3000 kr for skuleplass for å beholde plassen ut skuleåret. Det er nok at studentar må betale for bøker til mange tusen kroner. Det er ikkje like enkelt for alle å betale 3000kr for ein skuleplass. Studentar er ofte ganske økonomisk sårbare, og må jobbe hardt for å få råd til bøker, og muligens ei leiligheit. Er ikkje alle som lett kan få tak i 3000kr. Mange ting kan skje i løpet av studieperioda, som for eksempel sjukdom.

MDG meiner at vi må ta større grep. Hadde det ikkje vore for oljebransjen hadde utsleppa våre sunke med 11%. Dei vil stanse åpning av nye gass og oljefelt. Dei seier at olja er ikkje det mest verdifulle vi har her i Noreg, det er folket.

Statsminister Svinø seier at ho er gla for at MDG støtta eit berekraftig miljø. Ho seier at det er små skritt, men nødvendige for miljøet. Svinø ser fram til å arbeide med stortinget for å skape eit meir berekraftig miljø.

MDG vil innføre ei kjøttkvote som vil vere drastisk, og kvar 5. bonde vil miste jobben sin. Metanutsleppa frå kyr og andre dyr, er ikkje like skadelege som CO2 utsleppa. Noreg pumpa opp mykje meir olje og gass no enn nokon gong før.

Partileder (MDG) Olivia Xing Høydalsvik Osen
Foto: Marie Jønland Osen

Det er fortsatt etterspørsel etter pels. Vi har godt utstyr til arbeidet som må gjerast her i Noreg. No vil regjeringa korte ned tida, og SP synest ikkje at det er greit. Omstillinga er kostbar og tek mykje tid. SP håper at bøndene får ei støtte frå staten, til å omdanne gardane sine til noko som faktisk kan bli brukt i framtida.

Krf meiner at alle eldre mennesker fortener ein verdig alderdom, og at vi treng fleire løysinger. Vi må styrke folkets mentale helse, og for å gjere det må vi ha eit klart utgangspunkt for vanskene folk kan ha. Dei seier at vi må ta klimakrisa alvorleg, og hjelpe folk ut av fattigdom. Folk må dele av godene sine, og rette bistand mot avskoging og berekraftig energi. Bistanden blir brukt til å bekjempe fattigdom.

Venstre vil avskaffe pelsdyrnæringa innen 2022, fordi dei meiner at det er unødvendig å bruke store ressursar på noko som folk ikkje vil ha. Dei seier også at det et er ikkje mogleg å tene pengar på denne næringa, og samtidig halde seg til lova. Ekte pels forurensar 4 gongar meir enn falsk pels, og vi må tenkje på framtida til Noreg.

Kandidat nummer 25 seier at han ser at etterspørselen etter pelsdyrnæringa er stor, og at dersom andre land skulle ha gjort det, hadde det vore gjort på ein annleis og mykje dårlegare måte.

Rødt seier at skulen handlar om å bestå og ikkje om å lære. Elevar jobbar for å oppnå enkeltkarakterar, i staden for å behalde kunnskapen vidare livet. Det blir lagt kunstig høg vekt på det som kan bli testa og måla.

Frp stiller seg svært kritisk til å hente IS-krigarar inn i Noreg. IS-kvinna som nylig fekk mykje oppmerksomheit har mista all rett til helsehjelp i Noreg, sidan ho har meldt seg ut av folketrygda.

Frp vil at du skal ønske og glede deg til å bli gammal. Familiane skal ha ein real valgfriheit til å møte alderdommen. Ein auka valgfriheit gir ein bedre kvardag. Eldreombud som sikrar at eldre får det dei har krav på, gjer slik at dei trivest bedre. Kontantstøtte frå Noreg vil skape meir friheit for korleis dei eldre velger å leve i sin kvardag.

Frykter Fullmaktsloven.

Regjeringen Svinø vil innføre en krisefullmaktslov. Justis og beredskapsdepartementet foreslår en ny krisefullmaktslov som gir regjeringen godkjennelse for midlertidig å gjøre unntak for gjeldene lovgivning.

Under trontaledebatten uttalte Sosialistisk Venstreparti seg om proposisjonen: De forteller at de setter rettferdighet svært høyt og at proposisjonen strider mot deres syn. De hevder personvernet vil bli svekket, hadde du syns det var greit om andre fikk tilgang på privat informasjon om deg?

Sosialistisk Venstreparti under trontaledebatten.
Julia Nilsen, Markus Dik og Tilde Godø
Fotograf: Marie Jønland Osen

Regjeringen svarte til det som Sosialistisk Venstreparti uttalte seg om: De forklarer at dette kun er et tiltak som skal bli brukt ved krisesituasjoner hvor samfunnet er truet av for eksempel terror. De vil i slike situasjoner sette samfunnet som en helhet ovenfor hvert enkelt menneske. Sosialistisk Venstreparti er fortsatt uenig, de forteller at det med misbruk av informasjon kanskje ikke er et problem nå, men hva om vi får andre ledere i fremtiden – ledere slik som Donald Trump? Vi vet ikke hvem som vil styre og ha makten over slik informasjon i fremtiden.

Etter den hete debatten pratet vi i Fagerlia budstikke med Maria Gjøsund fra regjeringen, dette fortalte hun oss:

Dette er en lov som kun skal tas i bruk ved krisesituasjoner hvor sikkerheten for samfunnet er truet. Hvis man mistenker aktiviteter som kan minne om terrorisme vil vi kunne iverksette tiltak for å hindre situasjoner som kan være til skade for befolkningen.

Arbeiderpartiet sier seg også uenig med regjeringen. De mener terskelen for det som skal til før et krisetiltak skal iverksettes er lav. Ved å godta innføringen av fullmaktsloven vil vi gjøre det midlertidig lovlig for mer overvåkning for å hindre mulige terrorhandlinger. Vi har som enkelt mennesker rett på privat liv, men innfører vi loven vil vi ikke ha det privatlivet vi har nå eller kunne ha kontroll på egne opplysninger lenger. Hvordan skal vi leve som vanlig når vi må gå med tanken om at vi hele tiden blir overvåket?

Arbeiderpartiet under trontaledebatten.
Celina Henriksen – Apold, Gustav Hasle Juliebø og Laila Karin Vatne
Fotograf: Marie Jønland Osen

Regjeringen svarte med å forklare Arbeiderpartiet at de har forståelse for de bekymringene de har rundt maktmisbruk. Det er ekspertene som skal avgjøre når det er en krisesituasjon, ikke hvem som helst. Personopplysningene er i tillegg konfidensielle og brukes kun ved behov. Dette er noe som ikke skal påvirke den vanlige borgeren, men de som sprer terror og trusler mot landet vårt.

Følg med videre i spørretimen kl. 13.00, dette blir spennende.

Kampen om pelsdyrnæringen.

Regjeringen Svinø foreslår i proposisjon nr.7 til stortinget å avskaffe pelsdyrnæringen innen 2022. Dette er Rødt svært enig med til tross for at de ikke sitter i regjeringen. Senterpartiet derimot, har andre meninger.

Rødt er for avskaffingen av pelsdyrordningen innen 2022. De vil likevel at de som jobber i pelsdyrnæringen skal få kompensasjon slik at de kan komme seg videre på mer etiske og grønnere veier og skape bedrifter på vegne av disse prinsippene.

Maja Egeset (Rødt) «Det er selvsagt problematisk at de kan miste jobbene sine, men et grønt skifte må skje nå. Det vil skje gradvis og vi vil hjelpe dem med kompensasjon. Vi mener også at det er galt å importere pels fra andre land, det er uetisk og vi må slutte å bruke dyrene for våre egne behov. Det er egosentrisk.».

Senterpartiet er mot avskaffingen av pelsdyrnæringen. De mener at vi i Norge har strengere regler enn andre land og at vi derfor driver på en mer etisk måte. Hvis de skulle gått med på å avskaffe pelsdyrnæringen hadde det skjedd over svært lang tid slik de fikk muligheten til å finne andre jobber til pelsdyrbøndene, men partiet kan ikke se for seg at de går med på å avskaffe pelsdyrnæringen i nærmere framtid.

Matas Tribusininas (Sp) «Vi er fullt klar over at det er uetisk, men det er bedre vi i Norge gjør det, for vi har en mer etisk arbeidsmåte enn mange andre land. Det er vanskelig å avskaffe ordningen når etterspørselen er så stor».

Det blir spennende å følge mer med på dette under spørretimen, onsdag 13.00.

Mer enn bare et tall

SV representant Julia Nilsen   Foto: Marie Jøland Osen
SV representant Julia Nilsen
Foto: Marie Jønland Osen

Proposisjon 4; Anonym retting av prøver i ungdomskolen og videregående skole

Representant fra SV Julia Nilsen snakker ut om anonymisering på prøver og innleveringer. Anonym retting av prøver og innleveringer på ungdomskolen og videregående skole vil hjelpe med at elvene ikke blir rettet ut ifra hvordan enn er, men innsatsen.

Mening om forskjellsbehandling på jenter og gutter?

SV meiner at det skal være likestilling mellom jenter og gutter. Dei snakker sterkt om at ene kjønnet ikke skal komme før «målstreken» enn det andre.  

Når temaet på forskjellsbehandling mellom gutter og jenter gjekk Julia Nilsen også inn på proposisjon 5 «Likestilling og inkludering, bedre inkludering av kvinner i fotball». – At guttene blir satt i mer lys enn jentene.

Blir det enkeltere for elevene om de vet det er anonymt?

Julia tror at det blir enklere for de fleste om det er anonym retting. Hun sa at det er mange elver som føler at de får dårligere karakter på grunn av hvordan de er. At læreren ser mer på oppførselen til elevene enn innsatsen.

Hvordan mener du at de skal rette prøver og innleveringer?

Julia snakka ut om at en kan rette på samme måten som en gjør på eksamen, altså med tall. Men hun snakket også ut om at det kan være negative tanker rundt å «objektifisere» elevene. Og at det kan være mange som tenker negativt rundt det å ha tall som beskriver dem, på grunn av sammenligning med andre verdenskrig når jødene fikk tall istedenfor å bruke navnet.

Anonym retting av prøver

Jeg har gått og spurt to representanter fra Frp, Tor Kibsgaard Petersen og Sebastian Arn Blindheim Aas, om hva de egentlig synes om proposisjon nr. 4, anonym retting av prøver i ungdomsskolen og videregående skole.

Sebastian Aas uttaler:

Den er vi da imot og vi er da enig med at vi kan bruke tiden vår på andre ting og pengene vår derfor synes vi at proposisjon 4 er unødvendig.

Tor Kibsgaard Petersen legger til at skolesystemet i Noreg blir sett på internasjonar som et av de beste skolesystemene i verden.

Hvilken fordeler og ulemper hadde denne proposisjonen hatt hvis den hadde blitt satt i verk?

– Vi tror at det gir generelt dårlig grunnlag for læreren å vurdere elevene ut i fra utviklingen eleven begår av den grunnene er vi i mot proposisjonen, sier Kibsgaard Petersen:

Representantene var spesielt i mot anonymt retting av prøven fordi læreren ikke hadde grunnlag av eleven fra før av. Men det vises seg at gutter får generelt dårlig karakterer enn jenter på prøver. grunnen til det kan være at gutter er mer urolige enn jenter og læreren at de ikke kan så mye. Men det vises seg på eksamen at gutter går nesten en hel karakter opp vis prøvene er anonymt rettet. Så bør vi innføre anonymt retting av prøve i skolen?

Tor Kibsgaard Petersen og Sebastian Arn Blindheim Aas
Fotograf: Mikolaj Sarowski

Burde IS – mødrene og barna få komme tilbake til Norge?

Denne vinteren har spørsmålet om IS-mødre og deres barn får komme hjem til Norge vært mye diskutert. 

FrP mener at norsk statsborgerskap handler om personlige valg og hvordan det påvirker de rundt. De mener og at det er greit å tvangsadskille barna og mødrene om det er for deres eget beste. Men på den andre siden mener regjeringen Svinø vi skal ta de tilbake, men denne uttalen kan bli vanskelig å følge gjennom. FrP nevner og at mødrene har valgt å bli med i disse organisasjonene selv og derfor må vi heller tenke på velferdsstaten vår.

Noen partier på Stortinget sliter med denne saken, men noe Tobias Dybvik Finsæther (FrP) og Mata Tribusininas (Sp) er enig i er at disse rettssakene skal finne sted i Norge. Vi håper dette temaet kommer opp under spørretimen i morgen.

  

Hemmelige forhandlinger?

Innføring av kjøttkvoter er en proposisjon som kan skape mye splittelse mellom de forskjellige partiene, men i én kommentar fra stortingsrepresentant Tor Pedersen så sier han at Frp er imot forslaget. De mener forslaget er for drastisk å gjennomføre, men mener allikavel at vi må spise mindre kjøtt. Med tanke på EØS avtalen hadde Frp ingen kommentar.

Derimot mener partileder i Rødt Maja Stabell Egset at Norge har blitt «snikinnmeldt» i EU. De mener at EØS-avtalen skaper en uetisk arbeidsinnvandring til Norge. Rødt stiller seg nemlig positivt til at folk skal komme til Norge for arbeid. EØS er en av de største sakene i Norge og partileder i Rødt mener det at den Norske befolkningen ikke har fått uttrykt sin mening. Dette mener Maja er problematisk og forslaget hennes er da å arrangere en ny folkeavstemning.

Partileder Rødt: Maja Stabell Egset, Partileder Frp: Tobias Finsæther, fotograf: Filip Framstad

Vi holder dere oppdatert hvis det skjer noe mer tilknyttet denne saken!

Splittelse i Krf om homoterapi

KrF i splittelse om meningen om homoterapi. Partileder Mathilde Bjørstad bekrefter at det er uenigheter i partiet, og at de ikke har noen sikker mening om saken. Skal homoterapi bli forbudt eller ikke? Partiet er opptatt av å ta vare på folk og individ, men samtidig opptatt av religionsfrihet. Bjørstad kommenterer at ikke alle kan bli utsatt for skade eller suicidale tanker. «Jeg kan si meg enig om at det kan være tilfeller av det, ja, men jeg vil ikke påstå at det skjer med alle. » Hun kommer samtidig med argumentet om religionsfrihet.

På den andre siden er Høyre sikre på hva de mener, men ønsker ikke å fordype seg. De har likevel kommet med at likeverd er viktig og at alle skal få elske den de vil uten å bli straffet for det. Partileder Therese Rødseth Kjølsøy kommenterer Bjørstads påstand om at ikke alle kan bli utsatt for skadelser med at «Uansett person så er det veldig skadelig det at noen skal prøve å forandre hva du mener og synes, og hvem du liker». Kjølsøy legger til at «Vi vet jo det at de kanskje ikke får denne her». Hun refererer til at KrF ikke klarer å få igjennom denne saken om å la være å forby homoterapi.

Fra venstre: Nestleder (H) André Loutovinov Schroeder, Partileder (H) Therese Rødseth Kjølsøy
Fotograf: Marie Jønland Osen

I morgen er det partilederdebatt kl.14.00. Proposisjon nr. 14: homoterapi tror vi kan bli et «hett» tema under debatten.

Hva bestod Trontalen av?

Statsminister Lisa Svinø har nå lagt fram politikken som regjeringen vil fokusere på fremover. Et bærekraftig velferdsamfunn hvor vi fokuserer på en bærekraftig utvikling, et internasjonalt samarbeid, og en politikk som fokuserer på den neste generasjon sine behov.

Statsminister Lisa la spesielt vekt på det bærekraftige velferdssamfunnet som neste generasjon mennesker skal ta over. Da var Parisavtalen og Fn´s bærekraftsmål sentrale mål som hun mente Norge burde fokusere på. Statsminsteren har satt seg som mål og kutte 50% av alle klimautslippene innen 2030. For å få til dette så nevnte hun blant annet reduksjon i kjøttforbruket, for å klare å nå et samfunn som er bærekraftig miljøvennlig.

Statsminister Lisa Svinø
Statsminister Lisa Svinø, fotograf: Mikolaj Sarowski

Regjeringen vil ha et godt internasjonalt samarbeid, og vil bidra til NATO sitt 2% mål. Norge eksporterer idag 40% av alle varer vi produserer og da er EØS-avtalen viktig å opprettholde mener de.

En av Høyres viktige saker er eldreomsorg. Statsminister Lisa Svinø sier at ingen skal være bekymret for å bli gammel i Norge uansett kjønn, rase eller orientering. Hun nevnte om kontantstøtte, og at de vil innføre mer privathjelp for de eldre. Hun mener da at offentlig støtte for eldre fører med seg høyere skatter. Høyre mener også at den såkalte «eldrebølgen» er en av de største problemene vi står ovenfor.

LilleStortinget 2020 braker løst!

Idag arrangeres Lillestorting for 5. gang på Fagerlia videregående skole. Under åpningen ble det holdt taler fra rektor Yngve Omenås, prosjektleder Eirik Sundquist Torp og stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H). Vetle Wang Solheim uttalte seg blant annet om hvor viktig det er å være engasjert i politikken «Det går an å komme langt om man er engasjert og om man jobber hardt».

Stortingsrepresentant fra Høyre: Vetle Wang Soleim. Fotograf: Marie Jønland Osen

Dette blir en veldig spennende dag, følg med på livestream her !

Ved å trykke på "godta" eller ved å fortsette å bruke siden godtar du bruken av informasjonskapsler. les mer

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste mulige opplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke nettsiden uten å endre instillingene om informasjonskapsler i nettleseren, eller hvis du trykker "godta", samtykker du med dette.

Close